چکار کنم که در زمینه مدیریت پروژه حرفه ای شوم؟
بهتر است اول MSP را یاد بگیریم یا Primavera؟
چرا زمان برخی دوره های نرم افزاری در سایر موسسات بیشتر از زمان دوره های شماست؟