معرفي كتاب
نام محصول : فراورش میدانی نفت و گاز کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : مدل بلوغ ریسک پروژه کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : مدیریت دانش: سیستم‌ها و فرایندها کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : مديريت دانش کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب تسهيم دانش در سازمانهاي پروژه محور کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب راهنماي كامل مديريت پروژه براي مبتديان کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب مدل بلوغ ريسك پروژه کد محصول : -- قیمت محصول : -- ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب The Crisis in Energy Policy کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب استاندارد مدیریت طرح؛ PMI کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب Quantitative Energy Finance کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب U.S. Energy Policy کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب Desert Kingdom کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب Energy Management Handbook کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : دو ماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب استاندارد بین المللی ایزو 21500:2012 کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب تجاوز به خاطر نفت کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب آيا منابع نفتي رو به اتمام است کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب درك بحران جهاني انرژي کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو PMI کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب مدیریت پروژه در پروژه‌های نفت و گاز کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب انرژي و امنيت Energy & Security کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
نام محصول : كتاب راهنماي پيكره دانش پروژه PMBOK 2012 کد محصول : قیمت محصول : ریال مشاهده جزئیات
بازگشت