(آنلاین وحضوری )بیستمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور ویژه کرج (درحال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
نوزدهمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد )
اطلاعات بیشتر
هجدهمين كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هفدهمين كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
شانزدهمين كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
پانزدهمين كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهاردهمين كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سيزدهمين كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دوازدهمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
یازدهمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دهمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
کارگاه آمادگی معاملات بورس (توسط خانم مهندس سخایی)
اطلاعات بیشتر
نهمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هشتمین كارگاه ارزيابي اقتصادي با COMFAR III توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر

بازگشت