نام محصول : كتاب استاندارد مدیریت پورتفولیو PMI قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : تشریح راهکارهای مناسب مرتبط با مدیریت پورتفولیو توضیحات :

این استاندارد به نوعی تشریح و مکمل اطلاعاتی است که در ویرایش پنجم پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK، ویرایش سوم استاندارد مدیریت طرح و ویرایش سوم مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه، آمده است.  این استاندارد بیش از آنکه به عنوان روش‏شناسی به حساب آید یک راهنما است که هر فردی می تواند از روش ها و ابزارهای متفاوتی، برای اجرای فرآیندهایی که در این استاندارد توصیف شده اند، استفاده کند.

مؤلف

مؤسسه مدیریت پروژه، PMI

مترجم

دکتر سیامک حاجی یخچالی، وحیدرضا یوسفی، سرمد کیانی

ناشر

آریاناقلم

سال انتشار:

1392

آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب:

www.aryanabook.com

 


بازگشت