نام محصول : كتاب تجاوز به خاطر نفت قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : نفت به عنوان یک کالای مهم و استراتژیک توضیحات :

کتاب "تجاوز به خاطر نفت" اثر "جف کولگان" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.نفت کالایی است که انگیزه زیادی برای کنترل و درگیری به وجود می آورد. به عبارت دیگر اهمیت نفت باعث می شود تا منابع نفتی و کشورهای نفت خیز از اهمیت زیادی برخوردار باشند.نويسنده اين موضوع را بررسی کرده که چرا سیاست نفتی نقش اساسی و اصلی در صلح جهانی و مناقشات جهانی دارد.

مؤلف :   Jeff D. Colgan

مؤلف   Cambridge University Press :

سال انتشار:2013


بازگشت