نام محصول : كتاب Quantitative Energy Finance قیمت : ریال کد محصول : کاربرد محصول : Quantitative Energy Finance Modeling, Pricing, and Hedging in Energy توضیحات :

موضوعات مورد بحث در این کتاب عبارتند از: مدل سازی و تجزیه و تحلیل بازارهای کالا و انرژی، مصون سازی و قیمت گذاری مشتقات، استراتژی های سرمایه گذاری بهینه، مدل سازی بازارهای نوظهور مانند انرژی و تولید گازهای گلخانه ای. این کتاب راه مواجهه با چالش های بازار انرژی از منظر کمی و از طریق پیشرفت های اخیر و با استفاده از روش های پیشرفته ریاضی، آماری و عددی نشان می دهد. این کتاب ضمن پرداختن به حوزه نوظهور تأمین مالی انرژی به صورت کمّی، به عنوان منبع ارزشمندی برای دانشجویان و محققان در سطح کارشناسی ارشد رشته های ریاضیات مالی، مدیریت ریسک، یا تأمین مالی انرژی به شمار می رود. این کتاب در قالب سه بخش، یازده فصل و 300 صفحه به تبع رسیده است. 

 

مؤلف :  Fred Espen Benth & Valery A. Kholodnyi
ناشر :  Springer
سال انتشار: 2013

 


بازگشت