هفدهمین دوره (آنلاین وحضوری ) آموزشی مدیریت پروژه براساس (PMBOK 7 (2017 با دکتر سبزه پرور (درحال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
بیست و هفتمین دوره (حضوری و انلاین) مقدماتی و پیشرفته Primavera R21
اطلاعات بیشتر
پنجاه وسومین دوره (آنلاین و حضوری) مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2021- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(درحال ثبت نام )
اطلاعات بیشتر
شانزدهمین دوره (آن لاین وحضوری ) آموزشی مدیریت پروژه براساس (PMBOK 7 (2017 با دکتر سبزه پرور (برگزارشد)
اطلاعات بیشتر
(آن لاین وحضوری همزمان )پنجاه ودومین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد ))
اطلاعات بیشتر
(دوره آن لاین ) پنجاه ویکمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزارشد)
اطلاعات بیشتر
بیست وششمین دوره (آن لاین وحضوری ) مقدماتی و پیشرفته Primavera 19 R19 -دکتر سبزه پرور(برگزارشد )
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) پنجاهمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهل و نهمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته آن لاین Microsoft Project 2019- با دکتر سبزه پرور(برگزارشد)
اطلاعات بیشتر
پانزدهمین دوره آموزشی مدیریت پروژه براساس (PMBOK 6 (2017 با دکتر سبزه پرور (در حال ثبت نام
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) بیست پنجمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R_17 -با دکتر سبزه پرور(برگزارشد )
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) چهل و هشتمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهل و هفتمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) چهل و ششمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهاردهمین دوره آموزشی مدیریت پروژه براساس (PMBOK 6 (2017 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهل و پنجمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهل و چهارمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بیست چهارمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 17 R16 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) چهل و سومین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2019- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهل و دومین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سیزدهمین دوره آموزشی مدیریت پروژه براساس (PMBOK 6 (2017 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهل و یکمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دوازدهمین دوره آموزشی مدیریت پروژه براساس (PMBOK 6 (2017 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهلمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بیست سومین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R16 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) سی نهمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) بیست دومین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R_16 -با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سی و هشتمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بیست یکمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R16 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) سی هفتمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سی و ششمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سی و پنجمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) بیست امین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R_16 -با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) سی چهارمين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(در حال برگزاری)
اطلاعات بیشتر
سی و سومین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
یازدهمین مدیریت پروژه براساس (PMBOK 6 (2017 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سی و دومین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سی و یکمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) سی امين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
نوزدهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R16 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دهمين مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بيست و نهمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) 28 امين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بيست و هفتمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هجدهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بيست و ششمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) 25 امين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بيست و چهارمین کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) 17 امین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R_16 -با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزلر شد)
اطلاعات بیشتر
(دوره ويژه در كرج) 23 امين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2016- با مدرک انجمن علمی استاندارد ایران دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
شانزدهمين دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بيست و دومين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2013- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
نهمین مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
بيست و يكمين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2013- با دکتر سبزه پرور(ظرفيت تكميل )
اطلاعات بیشتر
پانزدهمين دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد
اطلاعات بیشتر
بيستمين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2013- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهاردهمين دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
نوزدهمين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2013- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هجدهمين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2013- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سیزدهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
هفدهمين کارگاه مقدماتی و پیشرفته Microsoft Project 2013- با دکتر سبزه پرور(برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (در حال برگزاري)
اطلاعات بیشتر
دوازدهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
شانزدهمین کارگاه مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 -سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
پانزدهمین کارگاه مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 -سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
یازدهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 -دکتر سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 - سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
چهاردهمین کارگاه مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 -سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
سیزدهمین کارگاه مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 -سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
ثبت نام مدرک کارگاه برگزار شده نرم افزار MSP 2013 (دانشگاه امیر کبیر)
اطلاعات بیشتر
دهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 - سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
مدیریت دروس آموخته پروژه ها - مهندس دلاوری
اطلاعات بیشتر
دوازدهمین کارگاه مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 -سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
یازدهمین کارگاه مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 -سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
نهمین دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 - سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر
دوره مقدماتی و پیشرفته Primavera 6 R8.2 (مجازي) - (در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
دوره مقدماتى و پیشرفته نرم افزار MSP 2013 (مجازي) - (در حال ثبت نام)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه براساس (PMBOK 5 (2013 توسط سبزه پرور (برگزار شد)
اطلاعات بیشتر

بازگشت